Verkavelingen

Verkavelen is het perceel verdelen in twee of meerdere loten die daarna als aparte bouwgronden kunnen dienen.

Om dit te verwezenlijken moet er een verkavelingsaanvraag in de gemeente waarin de grond gelegen is worden ingediend. Hiervoor wordt er een verkavelingsontwerp opgemaakt. Dit wordt  aan de hand van de opmeting en het advies van de bevoegde besturen opgemaakt. Dit plan wordt aan het dossier toegevoegd.

Het dossier moet door het College van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de grond gelegen is worden goedgekeurd.

Verkavelingsdossier:

  • Verkavelingsvoorschriften
  • Verkavelingsontwerp
  • Plan bestaande toestand
  • Eandis-formulier
  • Milieueffectenrapport
  • Motivatienota

Indien het verkavelingsvergunning geleverd wordt, bent u er zeker van dat de loten in de verkaveling bebouwd mogen worden. De stedenbouwkundige voorschriften, die in de verkavelingsvergunning zijn opgenomen, vermelden wat er mogelijk is in verband met het bouwen van de woning, oppervlaktes, verhardingen,…

Voor het bijstaan en opmaken van het volledig verkavelingsdossier sta ik graag tot uw beschikking.